Masteroppgaven min er publisert

Digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse

En studie om barnehagelærernes teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse når de involverer barna i produksjon av digitale fortellinger.

. . .

Fra sammendraget i masteroppgaven

I denne studien har jeg valgt å fokusere på barnehagelærernes teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse når de involverer barnehagebarn (0-6-åringer) i produksjon av digitale fortellinger. Formålet med studien har vært å bidra til å fylle begrepet digital kompetanse med innhold for barnehagen, med vekt på digitale fortellinger.

.

Tidligere forskning og aktuell teori

I forskningsgjennomgangen har jeg søkt etter forskning der barna involveres i produksjon av digitale fortellinger. Her har jeg funnet lite forskning med fokus på det narrative og dramaturgien. Jeg har også funnet lite forskning med en tydelig vektlegging på hvordan det teknologiske kan støtte opp under det faglige i arbeidet med digitale fortellinger.

Det teoretiske rammeverket som studien bygger på er Mishra og Koehlers teknologisk pedagogisk fagkompetanse (TPACK), narrativ teori, multimodal kommunikasjonsteori og sosiokulturell læringsteori.

.

Metode og funn

Jeg har valgt å ha en kvalitativ forskningstilnærming med en fortolkende fenomenologisk innfallsvinkel til studien, Jeg har intervjuet fire barnehagelærere om deres erfaring med å involvere barna i produksjon av digitale fortellinger. Deres refleksjoner og begrunnelser for egne valg og handlinger når de skaper digitale fortellinger sammen med barna i barnehagen er beskrevet og analysert — for å bidra til å sette ord på og konseptualisere deres kompetanse.

Funnene viser at barnehagelærerne framhever det pedagogiske og teknologiske på bekostning av det faglige. Funnene viser også at de legger liten eller ingen vekt på narrativ kompetanse.

.

Mitt bidrag

Mitt bidrag til feltet er en konkretisering av TPACK-modellen med den digitale fortellingen som mediet. Jeg har lagt hovedvekt på å konkretisere den faglige kompetansen.

Jeg mener barnehageansatte trenger en sammensatt kompetanse for å involvere barna i produksjon av digitale fortellinger. En kombinasjon av  pedagogisk, faglig og teknologisk kompetanse. Denne sammensatte kompetansen kan ivaretas av enkelt personer, eller som distribuert kunnskap i ei personalgruppe. Det handler om å se muligheter når en tar i bruk digital teknologi. Det handler også om å ha evne til å gjennomføre prosessen på en litt annen og mindre omfattende måte. Det handler om så mye mer enn «bare» det teknologiske. «En skal ha litt bredde for å få det hele i mål».

.

Lenke til masteroppgaven