Koding i barnehagen

Kodeleker i barnehagen

(Text in English below) I dagens samfunn, der det digitale er en naturlig del av barnas hverdag, er kodeleker like aktuelle som lekebiler og dukker. I dette blogginnlegget retter jeg derfor fokus på Kodeleker i barnehagen – eller «coding toys» på engelsk.

Kodeleker er også sentralt i det nye forskningsprosjektet DiCoTe ved UiS. DiCoTe står for Increasing professional Digital Competence in ECTE. Målet er å øke profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagelærerutdanningen med fokus på å berike og støtte barns lek med kodeleker.

. . .

Sammensatte lekepraksiser

Et sentralt kjennetegn ved barns lek i dag, er at teknologi og digitale leker mikses med tradisjonelle leker — og de ulike leketypene glir over i hverandre (se f.eks. Arnott et al., 2019; Edwards et al. 2020; Fleer 2020). 

Flere studier viser at barns lek uten digital teknologi — f.eks. rollelek — ofte er inspirert av digital teknologi eller digitale medier: når barna leker butikk og “later som” de vipser penger med en mobiltelefon for å betale, eller tapper et kredittkort. Denne mobiltelefonen kan være en gammel telefon som ikke lenger virker, eller en treplanke. Det skjer en sammensmelting av lekepraksiser (se f.eks. Arnott et al., 2019, 2020; Fleer, 2020).

Det derfor er viktig at pedagoger og forskere som møter barna forstår og anerkjenner barnas lek i den digitale tidsalderen. Barna trenger veiledning og støtte fra pedagoger som er tilstede, som reflekterer kritisk over bruken av digital teknologi i barnehagen og som følger med på barnas digitale hverdag slik at de er i stand til å møte barna der barna er (se f.eks. Alvestad et al., 2017; Dardanou et al., 2021). 

. . .

Kodeleker i barnehagen

Osmo kombinerer taktil utforsking og nyskapende teknologi. Med Osmo Coding Jam kan en kode rytmer og musikk på iPaden ved hjelp av de fysiske brikkene.

Blue Bot er en robot som kan kodes ved hjelp av pilene oppå ryggen eller via nettbrett eller mobiltelefon. Det finnes flere kart eller tema-matter som kan brukes sammen med BlueBot. Flere barnehager lager tilsvarende kart eller rutenett selv.

Kubo er en robot som kodes ved hjelp av puslebrikker med piler, gjerne sammen med ulike tema-matter.

Både Blue Bot og Kubo kan f.eks. brukes sammen med fortellinger og i problemløsende aktiviteter. I blogginnlegget Koding med Blue Bot kodet vi Blue Bot til å bevege seg raskeste vei fra et punkt til et annet, f.eks. fra fossen til sjørøverskipet, uten å komme borti vulkanen.

Kodeleker i barnehagen
Aktuelle kodeleker i barnehagen

Code-a-pillar fra FisherPrice er en larve som minner om larven i eventyret «Den lille larven aldrimett». Den kan kodes ved å koble sammen ulike ledd.

Cubetto kodes ved hjelp av ulike brikker på kodebrettet — helt uten digital skjerm.

Sphero er en kule som kodes ved hjelp av nettbrett eller mobiltlf. Den kan lyse i ulike farger — kjekt hvis flere barn koder med flere sphero-er samtidig. Sphero kan styres direkte ved å markere i hvilken retning en vil at kula skal trille, og hvor fort. Den kan også kodes ved å tegne en tegning som sphero deretter følger, i tillegg til mange andre måter med ulike vanskelighetsgrader. Sphero også kjøre på vann og i maling.

Med Kodeekspressen fra Lego (Duplo) kan barna få erfaring med koding ved å plassere ulike funksjonsklosser på togskinnene og dermed påvirke hvordan toget beveger seg. Kjekt å bruke kodeekspressen sammen med «vanlige» duploklosser og duplofigurer.

Et annet tog som også kan kodes ved hjelp av ulike funksjonsklosser — i tillegg til via skjerm — er Intelino. Dette toget kan kombineres med Brio togbane, som er en velkjent leke i de fleste barnehager.

Ozobot er en liten robot som kan kodes på flere måter, bl.a. via tegnede streker på vanlig papir. Tegn en strek og sett Ozobot oppå streken, og den følger streken — som vist i filmen nedenfor.


Kilder

Alvestad, M., Jernes, M., Knaben, Å.D. & Berner, K. (2017). Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 101(01), s. 31–44.

Arnott, L., Palaiologou, I. & Gray, C. 2019. Internet of Toys across home and early childhood education: Understanding the ecology of the child’s social world. Technology, Pedagogy and Education 28, s. 401-412.

Arnott, L., Kewalramani, S., Gray, C. & Dardanou, M. 2020. Role-play and technologies in early childhood (s. 76-92). I Z. Kingdon (red.), A Vygotskian analysis of children’s play behaviours: beyond the home corner. Routledge.

Dardanou, M., Mossin, M.S. & Simensen, E.D. 2021. Barnehagens digitale arenaer. Universitetsforlaget.

Edwards, S., Mantilla, A., Grieshaber, S., Nuttall, J. & Wood, E. (2020). Converged Play Characteristics for Early Childhood Education: Multi-Modal, Global-Local, and Traditional-Digital. Oxford Review of Education 46(5), s. 637–660.

Fleer, M. (2020). Examining the Psychological Content of Digital Play Through Hedegaard’s Model of Child Development. Learning, Culture and Social Interaction 26, s. 1–9.


In English

Coding toys in ECEC

In today’s digitalised society, coding toys are equally relevant as traditional toy cars and dolls. In this blog post, I focus on coding toys in ECEC.

Coding toys are also central in the new research project DiCoTe at University of Stavanger. DiCoTe stands for: «Increasing professional Digital Competence in ECTE». The project focuses on enriching and supporting children’s play with coding toys».

. . .

Merging play practices

A key characteristics of children’s play today is that technology and digital toys are mixed and combined with traditional toys in different ways (e.g. Arnott et al., 2019; Edwards et al. 2020 ; Fleer 2020). Several studies show that children’s play without digital technology — e.g. role play — is often inspired by digital technology or digital media, e.g. when children play that they are shopping and «pretending» to pay with a mobile phone or tapping a credit card. The mobile phone can be an old phone that no longer works, or a wooden plank. Various play practices are mixed and merging towards each other (e.g. Arnott et al., 2019, 2020; Fleer, 2020).

Hence, it is important that educators and researchers understand and recognize the children’s play in the digital age. Children need guidance and support from educators who are present, who critically reflect on the use of digital technology in ECEC and who follow the children’s digital everyday life so that they are able to meet the children where the children are (e.g. Alvestad et al ., 2017; Dardanou et al., 2021).

. . .

Coding toys in ECEC

Osmo combines tactile exploration and innovative technology. With Osmo Coding Jam, one can code rhythms and music on the iPad using the physical chips.

Blue Bot is a robot that can be coded using the arrows on its back or via a tablet or a mobile phone. There are several maps or theme mats that can be used together with BlueBot. In several ECEC-settings the teachers and children make similar maps or grids themselves.

Kubo is a robot that is coded using puzzle pieces with arrows, preferably together with various theme mats.

Blue Bot and Kubo can be used in storytelling activities and in problem-solving activities. In the blog post Koding med Blue Bot we coded Blue Bot to move the fastest way from one location on the map to another, e.g. from the waterfall to the pirate ship, without getting into the volcano.

Code-a-pillar from FisherPrice is a caterpillar reminiscent of the caterpillar in the fairy tale «The very hungry caterpillar». It can be coded by twisting and connecting the different segments.

Cubetto is coded using various pieces on the code board — completely without using a digital screen.

Sphero is coded by using a tablet or a mobile phone. It can be lit up in different colors, which is nice if a group of children code with several spheros at the same time. Sphero can be controlled directly by marking in which direction you want it to roll, and how fast. It can also be coded by drawing a drawing that sphero then follows — and many other ways with varying degrees of difficulty. Sphero can also roll on water and in paint.

With the Coding express from Lego (Duplo), children can gain experience with coding by placing various function blocks on the train tracks and thus, coding how the train moves. The coding express can be used together with «regular» Duplo-blocks and Duplo-figures.

Another train that can be coded by using various function blocks — in addition to via a screen — is Intelino. This train can be combined with other wooden train tracks, such as Brio trains tracks.

Ozobot is a small robot that can be coded in several ways, including via drawn lines on plain paper. Draw a line and place Ozobot on top of the line, and it follows the line, as shown in the video above.


Publisert: