Artikkel i Nordisk Barnehageforskning

Digitale fortellinger i barnehagen

Da er min første fagfellevurderte artikkel publisert — en artikkel i Nordisk Barnehageforskning. Dett er et nordisk tidsskrift med aktuelle artikler om forskning knyttet til barnehagefeltet. Artikkelen bygger på masteroppgaven min og jeg har skrevet den sammen med min tidligere veileder, Vigdis Vangsnes, Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høgskolen Stord/Haugesund).

Det har vært en interessant og lærerik prosess, og en svært god erfaring å ha med seg videre! I forbindelse med PhD-prosjektet mitt skal jeg skrive en artikkel basert avhandling. Det er derfor svært godt å ha vært igjennom prosessen med å skrive og få publisert en fagfellevurdert artikkel allerede.

. . .

Sammendrag

Fokus i denne artikkelen er barnehagelærernes faglige, pedagogiske og teknologiske kompetanse når de involverer barnehagebarn i produksjon av digitale fortellinger. Vi tar utgangspunkt i en kvalitativ studie med en fortolkende fenomenologisk tilnærming. Fire barnehagelærere ble intervjuet om deres erfaring med å involvere barna i produksjon av digitale fortellinger. Funnene viser at barnehagelærerne framhever det pedagogiske og teknologiske på bekostning av det faglige i sin beskrivelse av hva de vektlegger når de lager digitale fortellinger i barnehagen. De legger i liten grad vekt på sin egen faglige fortellingskompetanse. Gjennom analyse av empirien, sett i lys av teori, konkretiserer og tydeliggjør vi det vi mener er sentralt i barnehagelærernes digitale fortellingskompetanse (s. 1).

. . .

Nøkkelord

Digital fortelling, fortellingskompetanse, narratologi, TPACK.

. . .

Lenke til artikkelen

https://doi.org/10.7577/nbf.1761


Publisert:

Skrevet av:

.

Kommentarer

Ett kommentar til “Artikkel i Nordisk Barnehageforskning”