Digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse

Oppdatert 14. mai 2023

digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse

Masteroppgaven om digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse er en kvalitativ studie. Jeg har fokusert på barnehagelærernes teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse når de involverer barnehagebarn i produksjon av digitale fortellinger.

Masteroppgaven ble fullført november 2015, med muntlig presentasjon desember 2015. Den er skrevet som en del av masterutdanningen «IKT i læring» ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Lenke til oppgaven: https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/2373621

.

Fra sammendraget

I denne studien har jeg valgt å fokusere på barnehagelærernes teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse når de involverer barnehagebarn (0-6-åringer) i produksjon av digitale fortellinger. Formålet med studien har vært å bidra til å fylle begrepet digital kompetanse med innhold for barnehagen, med vekt på digitale fortellinger.

I forskningsgjennomgangen har jeg søkt etter forskning der barna involveres i produksjon av digitale fortellinger. Her har jeg funnet lite forskning med fokus på det narrative og dramaturgien. Jeg har også funnet lite forskning om hvordan det teknologiske kan støtte det faglige i arbeidet med digitale fortellinger. Det teoretiske rammeverket som studien bygger på er: teknologisk pedagogisk fagkompetanse (TPACK), narrativ teori, multimodal kommunikasjonsteori og sosiokulturell læringsteori.

digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse
TPACK med den digitale fortellingen som mediet (Koehler & Mishra, www.tpack.org). Publisert i masteroppgaven, og revidert våren 2017.

. . .

Metode, analyse og funn

Jeg har valgt en kvalitativ forskningstilnærming med en fortolkende fenomenologisk innfallsvinkel til studien. Fire barnehagelærere er intervjuet om deres erfaringer med å involvere barna i produksjon av digitale fortellinger. Jeg har beskrevet og analysert deres refleksjoner og begrunnelser for egne valg og handlinger i prosessen med å skape digitale fortellinger sammen med barn i barnehagen. Jeg har vært opptatt av å bidra til å sette ord på og konseptualisere deres kompetanse. Funnene viser at barnehagelærerne framhever det pedagogiske og teknologiske på bekostning av det faglige. Funnene viser også at de legger liten eller ingen vekt på narrativ kompetanse.

Mitt bidrag til feltet er en konkretisering av TPACK-modellen med den digitale fortellingen som mediet, med hovedvekt på en konkretisering av den faglige kompetansen. Modellen tydeliggjør den sammensatte kompetansen som jeg mener barnehageansatte trenger for å involvere barna i produksjon av digitale fortellinger. Denne sammensatte kompetansen består av både pedagogisk, faglig og teknologisk kompetanse. Denne sammensatte kompetansen kan ivaretas av enkelt personer, eller som distribuert kunnskap i ei personalgruppe. Det handler om å se mulighetene og ha evne til å gjennomføre prosessen på en litt annen og mindre omfattende måte. Det handler om så mye mer enn «bare» det teknologiske. «En skal ha litt bredde for å få det hele i mål».

.

Revidert versjon av modellen

Modellen ovenfor er en revidert versjon av modellen, pr juni 2017. Modellen ble revidert i forbindelse med arbeidet med artikkelen som jeg har skrevet sammen med Vigdis Vangsnes i Tidsskrift for Nordisk BarnehageforskningLenke til modellen i større format.


Lenker

Artikkel skrevet i samarbeid med Vigdis Vangsnes i Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning

Artikkel på Masterbloggen.no