The Process Is Not Enough

Oppdatert 2. mars 2022

The process is not enough

The Process Is Not Enough: Childen and Teachers Creating Multimodal Digital Stories in Kindergarten

Doktorgradsavhandlingen er en kvalitativ studie der grupper av barnehagebarn og barnehagelærere lager digitale fortellinger sammen — en digital bok og en animasjonsfilm.

Avhandlingen ble godkjent for disputas høsten 2020. Disputasen ble gjennomført november 2020 på Universitetet i Stavanger.

Lenke til avhandlingen: http://ebooks.uis.no/index.php/USPS/catalog/book/65

Lenker til artiklene:

.

. . .

Fra sammendraget

PhD-studien er et kunnskapsbidrag til samtidens debatt om barns bruk av digital teknologi i barnehagen. For barn som vokser opp i det 21. århundret er teknologi en integrert del av deres hverdagsliv. På tross av dette er barns bruk av digital teknologi i barnehagen begrenset, særlig i forhold til skapende aktiviteter. Flere forskere peker på et behov for flere studier om barnehagebarns kreative og skapende bruk av digital teknologi.

For meg er digital teknologi et kreativt og skapende verktøy som barn og barnehageansatte sammen kan benytte for å skape produkter som kan deles med andre.

Formålet med studien er å bidra med kunnskap om ulike sider ved kreativ bruk av teknologi som en gruppeaktivitet med barnehagebarn.

. . .

Hovedproblemstilling og metode

Hovedproblemstillingen er: «Hva trer fram når barnehagelærere involverer barnehagebarn (4-5-åringer) i skapende samarbeidsprosesser med digital teknologi?»

Studien er en kvalitativ casestudie der to grupper med barnehagebarn og barnehagelærere skaper multimodale digitale fortellinger sammen: en e-bok og en animasjonsfilm. Datamaterialet består av feltobservasjoner av hele prosessen, intervju med deltakerne og de ferdige produktene.

. . .

Tre artikler

Doktorgradsavhandlingen — «The Process Is Not Enough» — består av tre artikler, der jeg utforsker hovedproblemstillingen fra tre ulike perspektiver: deltakerne, den skapende prosessen og produktene. 

Artikkel I: «We need sound too!» Children and teachers creating multimodal digital stories together er publisert i tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy. I denne artikkelen utforskes den skapende prosessen. Denne prosessen kan beskrives som en kompleks prosess som består av tradisjonelle ikke-digitale aktiviteter og nye digitale aktiviteter. For barna var det viktigst å ta opp lyd og å dele den ferdige fortellingen. 

Artikkel II: Teachers’ pedagogical strategies when creating digital stories with young children er publisert i tidsskriftet European Early Childhood Education Research Journal Journal. Denne artikkelen har fokus på barnehagelærernes pedagogiske strategier i den skapende prosessen. De tre mest brukte strategiene er å invitere til dialog, å forklare det praktiske og å instruere for resultat. 

Artikkel III: An animated story created by a group of young children er publisert i tidsskriftet Journal of Early Childhood Literacy. I denne artikkelen utforskes utviklingen av animasjonsfilmen. Viktigheten av å inkludere både prosessen, produktet, de narrative virkemidlene og alle modalitetene i analysen trekkes fram som et sentralt funn i denne artikkelen, samt viktigheten av å ha et åpent sinn overfor magien i barns skapende prosesser.

I etterkant er også en fjerde artikkel publisert: Deltakelse, prosess og produkt er skrevet på norsk og publisert i tidsskriftet Nordisk barnehageforskning. I denne artikkelen utforsker jeg begrepet kreativitet i en skapende teknologimediert samarbeidsprosess i barnehagen — en skapende prosess med digital teknologi der en gruppe på seks barnehagebarn (4–5-åringer) og en barnehagelærer lager en digital bildebok sammen.

. . .

Prosessen er ikke nok

Gjennom analysen av de tre artiklene trer fire nye tema fram:

  • nye muligheter med digital teknologi
  • skapere i en kreativ prosess
  • interaksjoner mellom ulike kompetanseområder
  • prosessen er ikke nok
the process is not enough
Lysbilde fra presentasjonen av studien på disputasen.

. . .

Resultat

Prosessen – Nye muligheter med digital teknologi

Barn tegner tegninger til ei e-bok. Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen.

I løpet av den skapende prosessen kombineres tradisjonelle ikke-digitale aktiviteter (f.eks. tegning) med nye digitale aktiviteter (f.eks. å fotografere og legge på lyd). Denne kombinasjonen gir nye og spennende muligheter: tegningene blir f.eks. til bilder i en e-bok.

Den digitale teknologien bidrar med et nytt «lag» i den kreative prosessen. Muligheten for å legge på lyd og å dele produktet var aller viktigst for barna.

. . .

Barna – Skapere i en kreativ prosess

Barna fotograferer tegningene sine med iPaden. Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen.

Med utgangspunkt i funnene i artiklene, ser jeg på samarbeidsprosesser der grupper med barnehagebarn og barnehagelærere bruker digital teknologi for å skape kan forstås som en kreativ samarbeidsprosess.

Kreativiteten oppstår i samspillet mellom deltakerne, aktivitetene og materialet (artefaktene). En synergi av ideer stiger fram gjennom samarbeidet i den skapende prosessen. Hver enkelt del av den kreative prosessen blir kanskje ikke sett på som kreativ, men fusjonen av alle enkelt elementene til en multimodal digital fortelling gjør den til et eksempel på kreativ bruk av digital teknologi. Barna og barnehagelærerne samarbeider og skaper et produkt som er nytt, originalt og meningsfylt for dem, som de deler med andre.

. . .

Barnehagelærerne – Interaksjoner mellom ulike kompetanseområder

Animasjon med Duplo-figurer. Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen.

Studien viser tydelig at barnehagelærernes pedagogiske kompetanse er sentral, i tillegg til deres teknologiske kompetanse — når de involverer barnehagebarn i skapende prosesser med digital teknologi. 

Men — mine funn viser også at det er viktig å inkludere flere kunnskapsområder når vi snakker om barnehagelærernes kompetanse og kunnskap — og ikke minst — interaksjonene mellom de ulike kunnskapsområdene. Barnehagelærernes kunnskap om og evne til å integrere teknologi og pedagogikk med andre relevante kunnskapsområder, for eksempel kreativitet og skapende prosesser, er sentralt ved bruk av digital teknologi sammen med barnehagebarn. Dette inkluderer også barnehagelærernes profesjonsfaglige vurderinger og kritiske refleksjoner, samt deres evne til å planlegge for det ukjente.

Det kan virke komplisert og vanskelig å lage en multimodal digital fortelling, men det er lettere enn det ser ut.

. . .

Produktene – Prosessen er ikke nok

the process is not enough
Barna ser filmen de har laget på iPaden. Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen.

De ferdige produktene kan sees som et øyeblikksbilde av det barna er opptatt av på slutten av den skapende prosessen. Dersom en kun analyserer en del — enten prosessen eller produktet — blir bare en liten del av helheten analysert.

Prosessen er viktig, men prosessen i seg selv er ikke nok — produktet er også viktig — særlig for barna.

Studien bidrar med kunnskap om ulike sider vedrørende kreativ og skapende bruk av teknologi sammen med grupper av barnehagebarn, kunnskap som er sentral for både praksisfeltet og barnehagelærerutdanningen.

. . .

The Process Is Not Enough

Lenke til avhandlingen finner du her: 

Lenker til artiklene:

Se flere blogginnlegg relatert til PhD-studien min.