FILIORUMs Ressursbank

Vi har nylig publisert flere nye ressurser i FILIORUMs Ressursbank.

I «Kvalitet i barnehagen» presenterer Marit Alvestad, Liv Gjems og Marianne Undheim funn fra den kvalitative GoBaN-studien («Gode barnehager for barn i Norge»). Studien viser at gode barnehager kjennetegnes av høy kompetanse, godt samarbeid og profesjonell entusiasme blant de ansatte. Personalets tilrettelegging for barns helhetlige læring og utvikling, medvirkning og trivsel er sentralt. Ved å bruke ressursen vil barnehagepersonalet bli mer bevisste på hva som kjennetegner barnehager med god kvalitet. Ressursen fokuserer også på viktigheten av å legge til rette for utforskende utdypende felles samtaler med barna.

Mange barnehageansatte beskriver «å se barnet» som den viktigste hjertesaken. I «Å se barnet — en hjertesak» presenterer Inger Benny E. Tungland tre ulike perspektiv på hva det betyr «å se barnet» og hvordan disse er gjensidig avhengige av hverandre. Ved å bruke ressursen sammen vil barnehagepersonalet få innblikk i hvordan de kan anerkjenne hverandres ulike bidrag og perspektiv i felles læreprosesser for å sammen utvikle barnehagens kvalitet.

I «Overgang fra barnehage til skole» presenterer Andreas Fidjeland eksempler på hvordan barnehagepersonalet kan stimulere barnas grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som er viktige for læringen som skal skje i skolen — men også for barna «her og nå». Ved å bruke ressursen vil barnehagepersonalet øke sin bevissthet rundt hvordan de kan støtte gutter og jenters utvikling frem mot skolestart.

Katarzyna Tunkiel viser hvordan bildebøker kan brukes for å invitere barna til samtaler om ulike tema, for eksempel omgivelser (handlingsstedet). Ved å bruke «By og natur i norske bildebøker» vil barnehageansatte bli mer bevisste på hvordan ulike handlingssteder kan være framstilt i bildebøker, og hvordan dette kan brukes som et samtaletema i forbindelse med høytlesing i barnehagen.

FILIORUMs Ressursbank
Skjermbilde fra https://www.uis.no/nb/filiorum-senter-for-barnehageforskning/ressurser-for-barnehagen

Publisert: