Tema-/prosjektarbeid

Sommeren er på hell, og et nytt barnehageår starter snart opp. I den forbindelse vil jeg sette fokus på tema-/prosjektarbeid med barn.

Kleppe friluftsbarnehage har i flere år organisert det pedagogiske arbeidet i tema-/prosjektarbeid, og har svært gode erfaringer med denne arbeidsformen. Dette er beskrevet med teori og praktiske eksempler i boka Hvorfor har vi blå striper på armen?

. . .

Hvorfor tema-/prosjektarbeid?

 • Barna får tid og rom til å medvirke – barnemedvirkning er sentralt!
 • Personalet og barna får tid og rom til å gå i dybden – og vi kan ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og undring
 • Rammeplanens fagområder flettes naturlig sammen
 • Digitale verktøy og digitale medier blir integrert på lik linje med annet materiell
 • Personalet opplever at det er lett å tilrettelegge det pedagogiske arbeidet til alle barna – fordi vi tar utgangspunkt i der barna er!

Dette kan oppsummeres slik:

Barns mestring
Medvirkning
Aktiv deltakelse
Mangfold av aktiviteter

. . .

Er temaarbeid og prosjektarbeid det samme?

Begrepene temaarbeid og prosjektarbeid har vært brukt om hverandre i barnehagene i alle år for å beskrive pedagogisk arbeid på tvers av fagområdene i rammeplanen. De kan defineres slik:

Temaarbeid med barn er en metode å organisere det pedagogiske arbeidet i barnehagen på, knyttet til et tema og med en overordnet målsetning. (…)

Prosjektarbeid er, på samme måte som et temaarbeid, en metode å organisere det pedagogiske arbeidet i barnehagen men med et større fokus på barns rett til medvirkning. Et prosjektarbeid handler om å utforske, undersøke og gå i dybden på et tema som barna og personalet er interessert i og som deretter dokumenteres («Hvorfor har vi blå striper på armen?», s. 12-13).

. . .

Systematisere i faser

Personalet i Kleppe friluftsbarnehage har god erfaring med å systematisere tema-/prosjektarbeid i fem faser:

 1. Planlegge
 2. Gjennomføre
 3. Reflektere
 4. Dokumentere
 5. Evaluere

I tema/prosjektarbeid med barn er det ofte glidende overganger mellom de ulike fasene, og barna og personalet beveger seg gjerne fram og tilbake mellom fasene. Dette kan skje flere ganger, og er kjennetegn på et dynamisk prosjekt som tar hensyn til barnas og personalets deltakelse og medvirkning. Fasene må derfor sees på som et hjelpemiddel og ikke som en styrende oppskrift. Vår erfaring er imidlertid at fasene gjør det lettere å ivareta både personalets og barnas aktive deltakelse og medvirkning i hele prosessen fordi de bidrar til å strukturere arbeidet.

01 Prosjektarbeid-fasene
Faser i tema- og prosjektarbeid med barn. Figur hentet fra boka «Hvorfor har vi blå striper på armen?», s. 32.

Gjennomføringsfasen er den mest konkrete, og vi har flere ganger opplevd at både personalet og barna har blitt så engasjerte at de «blir værende» i denne fasen for lenge. Vi er derfor nøye på å spesifisere rammene for de ulike temaperiodene i årsplanen, og setter blant annet tid til refleksjon underveis. Vi er opptatt av at barna skal delta aktivt i alle fasene, også i refleksjonen, dokumentasjonen og evalueringen, og har erfart at det er lurt å sette disse opp som aktiviteter. Vi tidfester også når temaperioden skal avsluttes. Vi opplever imidlertid ofte at barna blir så inspirerte av det de har gjort innenfor temaperioden, at temaet «lever videre» i barnas lek lenge etterpå.

Eksempel fra barnehagens årsplan 2016-17

temaperioder

. . .

Bok: «Hvorfor har vi blå striper på armen?»

 • I boka kan du lese mer om hvorfor jeg mener det er lurt å organisere barnehagens pedagogiske arbeid i tema-/prosjektarbeid, basert på konkrete erfaringer gjennom flere år.
 • I boka presenteres også flere eksempler på hvordan dette kan gjøres.
 • Hvis en ønsker ny inspirasjon knyttet til hva, vil boka være en god kilde til nye tema eller nye varianter av «gamle» tema.

. . .

Aktuelle lenker


Publisert: