Teknologibruk sammen med barn

…for effektiv læring

På litteraturlista til masterstudiet «IKT i læring» ved Stord (jeg er så heldig og har kommet inn på studiet til høsten!), kom jeg over en artikkel av Ertmer og Ottenbreit-Leftwich («Teacher Technology Change – How Knowledge, Confidence, Beliefs, and Culture Intersect»). De skriver om sentrale forutsetninger for god teknologibruk sammen med barn.

Ertmer og Ottenbreit-Leftwich drøfter påstanden effektiv undervisning forutsetter effektiv teknologibruk, der målet er å gi barna/elevene/studentene en dyp og sammensatt kunnskap, som kan overføres til reelle situasjoner (s. 257).  Artikkelen henvender seg nok helst til lærere som arbeider i skolen, men innholdet kan fint overføres til personalet i barnehagen også. Hva er nødvendige egenskaper/kvaliteter hos personalet som gjør dem i stand til å utnytte IKT-ressurser som meningsfulle pedagogiske verktøy? (s. 258).

LOSNING
Personalets kunnskap – en nøkkelfaktor innen alt pedagogisk arbeid

Nøkkelfaktor 1:

Knowledge – personalets kunnskap

 • om emnet (faget)
 • om undervisningsmetoder, Rammeplanen og barnas behov (pedagogikk)
 • om å koble sammen emnet og pedagogikken (Shulman, 1986)
 • om teknologien og de digitale verktøyene – slik at personalet vet hvordan det virker
 • om hvilken teknologi som passer best i den aktuelle situasjonen (Angeli & Valanides, 2009)
 • kunnskapen om hvilken teknologi som passer best, må baseres på personalets kunnskap om barna og emnet, for å arbeide med prosessmålene i Rammeplanen på en mest mulig hensiktsmessig måte

Nøkkelfaktor 2:

Confidence – personalets selvtillit og tro på seg selv

 • Denne faktoren er ofte viktigere enn kunnskap – og det er derfor viktig å øke personalets trygghet og tro på seg selv mht bruk av teknologi.
 • Forskning viser at egne positive erfaringer med teknologibruk sammen med barna øker personalets selvtillit mht bruk av teknologien, og særlig når de ser at bruken fører til læring hos barnas.

Ertmer og Ottenbreit-Leftwich (s. 261) henviser til flere tips for å øke personalets selvtillit mht bruk av teknologi:

 • gi personalet tid til å leke med og utforske teknologien
 • konsentrer ny bruk og nye metoder knyttet til teknologi direkte mot de voksnes behov – med andre ord: ta utgangspunkt i barnehagens og personalets egne behov og planer
 • start med små, suksessfulle erfaringer – gir en god spiraleffekt
 • la personalet arbeide sammen med andre som kan litt mer enn de selv
 • viktig med gode rollemodeller, som personalet kan lære av
 • deltakelse i et nettverk
 • utvikling og læring rettet mot barnehagens og de voksnes behov
Lag
Samarbeid er viktig for å øke personalets selvtillit og tro på seg selv

Nøkkelfaktor 3:

Beliefs – pedagogisk tro/grunnsyn

 • Forskning viser at personalets syn på teknologi er basert på i hvilken grad de mener at teknologien kan hjelpe dem i å skape en best mulig læringssituasjon for barna (Watson, 2006)
 • Jo mer bruken kan tilpasses til eller passer inn i personalets pedagogiske tro / grunnsyn, jo større sjanse er det for at de tar teknologien i bruk – med andre ord: ta utgangspunkt i barnehagens og personalets egne behov og planer.

Nøkkelfaktor 4:

Culture – barnehagekulturen

 • Ledelsen i barnehagen har en helt sentral rolle mht å sette bruk av teknologi sammen med barna på dagsorden.

Oppsummert

For å skape en varig endring av praksis, må alle disse 4 nøkkelfaktorene tas med (s. 267):

 • Personalets kunnskap
 • Personalets selvtillit
 • Personalets pedagogiske tro
 • Barnehagekulturen

Og da er vi egentlig tilbake til IKT-senterets definisjon på digital kompetanse i barnehagen:

«Digital kompetanse i barnehagen handler om å koble sammen pedagogikk, teknologi og ulike kunnskaper, ferdigheter og holdninger.» (Superetterforskerne, s. 5)

I boka «Del gleder» gir jeg mange konkrete tips til enkle ting å starte med, nettopp for å gi personalet suksessfulle erfaringer. Se også publikasjoner og annet her på bloggen.


Publisert:

Skrevet av:

.