Fagbok om temaperioder og prosjektarbeid

«Hvorfor har vi blå striper på armen?»

Dette er ei fagbok om temaperioder og prosjektarbeid i barnehagen

Sentrale stikkord i boka er: undring, utforsking, mestring, medvirkning og involvering. Det legges stor vekt på hvordan en kan ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i hele prosessen i en temaperiode og prosjektarbeid, fra planlegging til evaluering.

Ny rammeplan påpeker bl.a. at barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. At barna skal få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. At innholdet skal sees i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Og at barna skal være medskapere av egen kultur (Rammeplanen, 2017, kap. 3).

I boka gis det mange eksempler på hvordan personalet kan organisere det pedagogiske arbeidet i temaperioder, for å tilby barna et stort mangfold av forskjellige aktiviteter innenfor et tema – og samtidig gi barna bedre anledning og tid til å gå i dybden.

Målet er at boka skal være en inspirasjonskilde for barnehageansatte som er nysgjerrige på og ønsker å bruke temaperioder og prosjektarbeid som en metode i det pedagogiske arbeidet med barna. Den er aktuell for alle som arbeider i barnehagen. Eksemplene som presenteres er gjennomført i Kleppe friluftsbarnehage, sammen med 0-6 åringer. Eksemplene er beskrevet slik at de lett kan tilpasses til enhver barnehage.

. . .

Fagbok om temaperioder og prosjektarbeid

Boka inneholder tre deler:

  1. teori
  2. praktiske eksempler
  3. verktøy og metoder

. . .

Digitale verktøy

Digitale verktøy har også en naturlig plass i de fleste temaperioder og prosjektarbeid, bl.a. i dokumentasjonsfasen. Boka inneholder flere konkrete tips og ideer knyttet til kreativ og skapende bruk av digitale verktøy. Digital praksis er også et område som er vektlagt tydeligere i den nye rammeplanen (2017).

Du kan også lese mer om boka her på bloggen.

. . .

Ny rammeplan

Lenke til den nye rammeplanen, som gjelder f.o.m. 1. august 2017: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/


Publisert:

Skrevet av:

.