digitale muligheter

Digitale muligheter

(Text in English below). Mye kan sies om koronapandemien — men det er ingen tvil om at en konsekvens er at ulike digitale muligheter har blitt tatt i bruk. Jeg tenker spesielt på ulike digitale møter og webinarer.

. . .

Seminar ved UniCEUB

I juni 2020 deltok jeg på et seminar med barnehagelærerstudenter (early childhood pre-service teachers) i Brasil. Dette seminaret ble ledet av Rhaisa Pael og Murilo Rezende ved UniCEUB. Tittelen på innlegget mitt var «Early childhood education in Norway and children’s participation». Jeg fortalte om sentrale kjennetegn ved den norske barnehagen — med vekt på den helhetlige tillnærmingen til barnas utvikling og læring, og barnemedvirkning — og rammeplanen. Videre snakket jeg om barnehagen under koronapandemien, om gruppestørrelser, ulike nivå og smittehåndtering. Til slutt presenterte jeg noen funn fra PhD-en min — fra artikkelen «Teachers’ pedagogical strategies when creating digital stories with young children». Jeg er utrolig glad for at artikkelen er publisert som open access, slik at den er tilgjengelig for alle som er interessert. Til slutt hadde vi en fin diskusjon om ulike sider vedrørende barnehager i Brasil og Norge.

Om en uke skal jeg delta på et nytt, tilsvarende seminar, sammen med Rhaisa Pael og Gabriela Tebet. Ser fram til nye, interessante diskusjoner på tvers av landegrensene — muliggjort gjennom nye digitale muligheter.

. . .

#NFSeminar ved National College of Ireland

I forrige uke deltok jeg på et interessant seminar ledet av Meera Oke ved National College of Ireland: «Curating & co-constructing digital stories in ECEC higher education». Marilyn Fleer, Glykeria Fragkiadaki og Prabhat Rai fra Monash University i Australia presenterte ulike sider vedrørende deres prosjekt «Conceptual play worlds». Spennende å høre hvordan fortellinger kan brukes for å skape kontakt mellom familier som kun møtes digitalt, og hvordan forskning kan gjennomføres på tross av koronapandemien og lockdown. Deretter presenterte jeg min egen forskning om barnehagebarn og barnehagelærere som lager egne digitale fortellinger. Jeg hadde også blitt bedt om å trekke linjer mellom barnehager og barnehagelærerutdanningen. Her fokuserte jeg på min egen undervisning ved barnehagelærerutdanningen ved UiS. Jeg la vekt på digital kompetanse og animasjonsprosjektet, og hva vi gjør for å forberede fremtidige barnehagelærere.

Lenke til presentasjonen.

. . .

Nasjonale og nordiske nettverk

Men også internt i Norge skjer det mye spennende. Jeg deltar bl.a. i det forskningsbaserte samarbeidsprosjektet PUST — profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø. Dette er et samarbeid mellom Natalia Kucirkova og meg selv ved UiS og Maria Dardanou og Torstein Unstad ved UiT — og barnehager i og rundt Stavanger og Tromsø. I november 2020 arrangerte vi et webinar for deltakerne. På dette webinaret holdt Malin Nilsen fra Göteborgs universitet en interessant presentasjon om «Kommunikation och samspel i barns digitala aktiviteter».

I dag deltok jeg på et interessant webinar arrangert av «Kollegiet för didaktik och barns lärande» i Sverige. På dette webinaret presenterte Kristina Walldén Hillström sin forskning om førskolebarns samspill med digitale medier. Etter hennes presentasjon hadde vi en interessant diskusjon om temaet.

. . .

Digitale nettverk

Verden har på mange måter blitt mye mindre med disse nye digitale muligheter — der en kan delta på interessante webinarer på tvers av landegrensene fra sitt eget hjem/kontor.

Men — selv om det vi har fått mange nye muligheter gjennom den digitale teknologien, har vi også mistet mye som følge av koronapandemien. Jeg savner spesielt de gode, gamle kaffepausene og de spontane samtalene underveis og etterpå. Ser fram til vi igjen kan møtes fysisk på konferanser og seminarer — både nasjonalt og internasjonalt! Men fram til da, er jeg glad for alle de ulike mulighetene vi tross alt har for å diskutere og hente inspirasjon på digitale plattformer.

Digitale muligheter
Laget av Rhaisa Pael ved UniCEUB, Brasil.

In English

Much can be said about the corona pandemic. However, there is no doubt that one consequence is an increased use of various digital possibilities. I am thinking of various digital meetings and webinars.

. . .

Seminar at UniCEUB

In June 2020, I attended a seminar with early childhood pre-service teachers in Brazil. This seminar was led by Rhaisa Pael and Murilo Rezende at UniCEUB. The title of my presentation was «Early childhood education in Norway and children’s participation». I talked about key characteristics of Norwegian kindergartens — emphasising the holistic approach to children’s development and learning, and children’s participation — and the Norwegian Framework Plan for Kindergartens. I also talked about kindergartens in Norway during the corona pandemic, about group sizes, different levels and infection management. Finally, I presented some findings from my PhD — from the article «Teachers’ pedagogical strategies when creating digital stories with young children». I am glad that the article is published as open access and available for anyone who is interested. Finally, we had an interessting discussion about different aspects regarding kindergartens in Brazil and Norway.

Later this week I will attend a new, similar seminar together with Rhaisa Pael and Gabriela Tebet. I am looking forward to a new and interesting «long distance» discussion — made possible through new digital opportunities.

. . .

#NFSeminar at National College of Ireland

Last week I attended an interesting seminar led by Meera Oke at the National College of Ireland: «Curating & co-constructing digital stories in ECEC higher education». Marilyn Fleer, Glykeria Fragkiadaki and Prabhat Rai from Monash University in Australia presented various aspects regarding their project «Conceptual play worlds». It was exciting to hear how stories can be used to create contact between families who only meet digitally, and how research can be conducted during the corona pandemic and lockdown. After a short break, it was my turn. First, I presented findings from my research of young children (age 4-5) and teachers creating digital stories. I had also been asked to draw a line between ECEC and early childhood teacher education. In this section I focused on my own teaching at the university. I emphasised digital competence and an animation project —and what we do to prepare future early childhood teachers.

. . .

Digital networks

The world has in many ways become much smaller with these new digital opportunities — with new possiblities to participate in interesting webinars across the world from our own homes/offices.

However, I really miss the good, old coffee breaks and the spontaneous conversations during these events. I really look forward to «live» conferences and seminars — nationally and internationally! But until then, I am happy for all the different opportunities we have for discussions and inspiration on digital platforms.