Barnehagemonitor 2015

IKT-senterets Barnehagemonitor 2015 ble lansert rett før påske – med sentrale funn knyttet til den digitale tilstanden i norske barnehager.

bhgmonitor

Fortsatt stort kompetansebehov

Det er fortsatt et stort kompetansebehov knyttet til bruk av digitale verktøy i barnehagen. I følge Barnehagemonitor 2015 har det vært en satsning på utstyr og tilgang til Internett i barnehagene siden 2013, men ikke en tilsvarende satsing på personalets kompetanse.

«Mangelen på kompetanse i pedagogisk bruk av digitale verktøy oppgis som respondentenes viktigste begrensning for bruk i 2015, og ettersom behovet for kompetanse i pedagogisk bruk av verktøy er stabilt høyt, får vi indikasjoner på at tilbudet om kompetanseheving på dette området ikke står i forhold til denne oppgraderingen av utstyr.» (Barnehagemonitor 2015, s. 77)

Kompetansebehovet er særlig stort innenfor disse områdene:

  • Pedagogisk bruk – barns medvirkning, dokumentasjon, prosjektarbeid og rammeplanens fagområder
  • Å produsere og bearbeide bilder og filmer
  • Digital dømmekraft – bl.a. kunnskap om opphavsrett, personvern og kildekritikk

«Ved å styrke de ansattes ferdigheter knyttet til å produsere og bearbeide digital informasjon og styrke deres digitale dømmekraft, kan de ansatte enklere utnytte de kreative mulighetene de digitale verktøyene tilbyr, samt trygt formidle praksis fra barnehagen i sosiale arenaer på Internett.» (Barnehagemonitor 2015, s. 78)

Jeg holdt et innlegg med tittel «Digital dømmekraft og kreative prosesser i barnehagen» på lanseringen. Der knyttet jeg funn fra masteroppgaven min sammen med begrepet digital dømmekraft.

. . .

Flere nettbrett

Det har vært en stor økning i antall barnehager som har nettbrett. Disse brukes hovedsakelig i det pedagogiske arbeidet med barna, og personalet uttrykker et behov for kompetanse knyttet til kvalitetsvurderinger av apper. Se mer om dette i kronikken Ikke mest mulig, men best mulig (NRK Ytring).

. . .

Ulike syn på digitale verktøy i barnehagen

Fremtidshensynet vektlegges mer enn et «her-og-nå» perspektiv.

«De fleste mener at det er viktig å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet med barna fordi det gir barna viktige erfaringer som kan være nyttige i forberedelsen til skole og for fremtiden generelt. Noe færre mener det er viktig å bruke digitale verktøy i barnehagen for å møte barns erfaringer med digitale verktøy på fritiden og for å motvirke sosiale skiller.» (Barnehagemonitor 2015, s. 80)

Det er en sammenheng mellom de ansattes digitale ferdigheter, syn på teknologiens plass i barnehagen og bruk.

«De som mestrer flere oppgaver med digitale verktøy, vil også bruke dem oftere med barna og er mer positive til å bruke digitale verktøy i barnehagen enn de som mestrer færre oppgaver. De som bruker digitale verktøy ofte, ser potensialet i en barnehagefaglig sammenheng og ønsker derfor å lære mer.» (Barnehagemonitor 2015, s. 82)

Funnene gir imidlertid også indikasjoner på at også de som har en del erfaring uttrykker en sunn skepsis, og at de ser både fordeler og ulemper. Dette siste er svært viktig:

«Målet er ikke mest mulig, men best mulig bruk av teknologi.» (www.nrk.no/ytring)


Publisert:

Skrevet av:

.