Kompetanse for framtidens barnehage

Kunnskapsdepartementet har nettopp lansert Kompetanse for framtidens barnehage – Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020:

«En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna.» (Kristin Halvorsen)

Ta inn hele skjermen 22.08.2013 184419.bmp. . .

Fire tematiske satsingsområder:

  • pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon
  • danning og kulturelt mangfold
  • et godt språkmiljø for alle barn
  • barn med særskilte behov

Videre står det:

«Kunnskap og ferdigheter i kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy vil inngå i alle satsingsområdene.» (s. 11)

Jippi!! Det er nettopp dette jeg er så opptatt av – å bruke digitale verktøy som et naturlig verktøy (på lik linje med andre mer tradisjonelle verktøy) inn i alt det pedagogiske arbeidet i barnehagen – på en kreativ og kritisk måte!!


Publisert: