Hvorfor har vi blå striper på armen?

Publisert av Marianne - Oppdatert

Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn

[Innlegget inneholder reklame]

Utgitt av Info Vest forlag, 2015

Boka Hvorfor har vi blå striper på armen? inneholder mange praktiske eksempler og verktøy og metoder på tema- og prosjektarbeid, alle gjennomført sammen med barn i alderen 0-6 år i Kleppe friluftsbarnehage. Forfatter Marianne Undheim. Utgitt av Info Vest forlag, 2015.

Boka består av 3 deler:

 • TEORI – om tema- og prosjektarbeid, barnemedvirkning, dokumentasjon m.m.
 • PRAKSIS – flere konkrete eksempler på temaperioder og prosjektarbeid for alle aldersgrupper i barnehagen, 0-6 åringer
 • METODER/VERKTØY – konkrete tips og bakgrunnsinformasjon

Se mer under Innhold helt nederst.

Følg lenkene: bla i boka – filmer fra boka – bestilling

Fra Kroppen i rommet til Rommet inni kroppen

«Hva er en kropp?» spør Bulder
Bamsen Bulder kommer med mange forskjellige oppdrag til barna i temaperioden «Kroppen i rommet». Bulder stiller bl.a. spørsmålet «Hva er en kropp?» og håper at barna kan hjelpe han. Dette trigger barnas interesse og undring for kroppen. En dag under måltidet, når barna og personalet sitter og undrer seg om det meste, kommer spørsmålet: «Hvorfor har jeg blå striper på armen min?» Dette viser seg å bli et svært sentralt spørsmål, og bidrar til å endre temaarbeidet «Kroppen i rommet» til prosjektarbeidet «Rommet inni kroppen». Fra da av er barna selv svært aktive i å drive prosjektarbeidet framover, utfra deres interesse og nysgjerrighet. Barna og personalet undersøker om de blå stripene virkelig er rom inni kroppen, om det finnes andre rom inni kroppen, og om blomster også har lignende rom. Aktivitetene er beskrevet nærmere i del 2 i boka.

Hvorfor har vi blå striper på armen?

«Hvorfor har jeg blå striper på armen min?» spør et av barna

Eksemplene som presenteres i boka er hentet fra temaperioder og prosjektarbeid i Kleppe friluftsbarnehage som barna og personalet har arbeidet med over lengre tid (2-3 måneder). Personalet erfarer at ved å organisere det pedagogiske arbeidet i temaperioder, får barna bedre anledning og tid til å gå i dybden. Denne organiseringen gjør det også lettere for personalet å kunne tilby barna et stort mangfold av forskjellige aktiviteter innenfor et tema.

Ny rammeplan påpeker bl.a. at barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. At barna skal få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. At innholdet skal sees i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Og at barna skal være medskapere av egen kultur (Rammeplanen, 2017, kap. 3).

Jeg er opptatt av barns mestring, medvirkning og aktive deltakelse i en helhetlig pedagogikk, med et mangfold av ulike aktiviteter. Målet er at boka skal være en inspirasjonskilde for barnehageansatte som er nysgjerrige på og ønsker å lære mer om hvordan en kan arbeide med temaperioder og prosjektarbeid sammen med barnehagebarna, i tråd med rammeplanen

Digitale verktøy har en naturlig plass i de fleste temaperioder og prosjektarbeid, bl.a. i dokumentasjonsfasen. Boka inneholder derfor også flere konkrete tips og ideer knyttet til kreativ og skapende bruk av digitale verktøy. Digital praksis er også et område som er vektlagt tydeligere i den nye rammeplanen (2017).

Boka kan bestilles direkte fra forlaget, følg lenka. Klikk her for å bla i boka.

Innhold i boka

Del 1: Teori

 • Helhetssyn på barn
 • Tema- og prosjektarbeid med barn: Temaarbeid – Prosjektarbeid – Sentrale prinsipp innen prosjektarbeid – Kreativitet og kritisk tenkning – Digitale verktøy
 • Barnemedvirkning og voksenrollen: Barns rett til medvirkning og personalets ansvar – Medvirkning som en etisk utfordring – De yngste barna – Foto for å fremme barnemedvirkning – Barnemedvirkning i tema- og prosjektarbeid – Demokrati og deltakelse – Mestringsopplevelser
 • Med barnas blikk: Dokumentere sammen med barna – Fotografi – Dokumentasjonsmåter – Etiske problemstillinger – Internett og sosiale medier
 • Faser i tema- og prosjektarbeid med barna

Del 2: Praktiske eksempler

 • Denne delen inneholder 11 konkrete eksempler, gjennomført med 0-6 åringer i Kleppe friluftsbarnehage.

Del 3: Verktøy og metoder

 • Allsidig og variert læringsmiljø: Fagområdene i rammeplanen – MI-teorien – MI-intelligensene og fagområdene – Alle med – Andre aktuelle verktøy
 • Organisering: Det fysiske miljøet – Årshjul – Månedsplan
 • Digitale tips: Digital temabok – Digital kunst – Digital fortelling – Animasjonsfilm – Timelapsefilm

Hvorfor har vi blå striper på armen? Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn kan bestilles direkte fra forlaget, følg lenka. Klikk her for å bla i boka.

Ny rammeplan

Lenke til den nye rammeplanen, som gjelder f.o.m. 1. august 2017: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-04-24-487