Førsteutkast til ny Rammeplan fra 2015

Har nylig lest gjennom førsteutkast til ny Rammeplan for barnehagen fra 2015, som ble publisert 22.11.13 på Udir.no

udir-logo

1.2 BARNEHAGENS OPPGAVER – Barns grunnleggende erfaringer

Medvirkning

Jeg liker at medskaping blir definert som en side ved medvirkning «som innebærer at barn får erfaring med å bli sett som mennesker som skaper mening, kultur og kunnskap», og at teknologien er trukket inn her:

«Barn skal møte varierende teknologi i et pedagogisk miljø som har erfaring og engasjement for bruk av ulike medier. De må få erfaring med å skape på egne premisser og få delta i kulturproduksjoner som skal deles med flere. Dette kan være spill, drama, teater, musikk-skaping, bildeskaping og multimodale kombinasjoner.» (mine uthevinger)

Det er lett for barn å delta i skapende prosesser, og å delta i hele prosessen, når barnehagen tar i bruk teknologiens mange muligheter. Animasjonsfilm er eksempel på en slik prosess. Se også Temaarbeid, Digital fortelling, Digital kunst og Barn fotograferer.

1.3 BARNEHAGENS OPPGAVER: Prinsipper for måter å arbeide

Bruk av ulike medier og teknologi

Jeg liker at medier og teknologi har blitt løftet fram i form av et eget avsnitt! Og at det påpekes at «medier og medieteknologi skal inngå i barnehagens daglige liv« (min utheving). Jeg er opptatt av at bruken må løftes fram som en naturlig aktivitet på lik linje med alle andre daglige aktiviteter. Jf det som er skrevet ovenfor om medier og skapende aktiviteter, som også er gjentatt i dette avsnittet.

Jeg synes også rammeplangruppa har fått med mange gode og konkrete eksempler på hva daglig mediebruk kan være, og likte spesielt godt setningen: «Medier bør inngå som ledd i informasjons- og kunnskapssøk som følge av barns nysgjerrighet, for å utvikle temaarbeid, og som forberedelse og etterarbeid til utflukter og prosjekter.»

Jeg er imidlertid spent på hva som skjer med fagområdene, om de beholdes som de er nå, eller endres, og hvordan det blir mht bruk av teknologi der. Selv mener jeg at digital kompetanse og teknologien er grunnleggende og overordnet, og bør gå inn i «alt» det andre vi gjør i barnehagen, uavhengig av hvilket fagområde eller tema vi arbeider med.

I følge Superetterforskerne handler digital kompetanse i barnehagen om «å integrere IKT på en relevant, sikker og motiverende måte i arbeidet med rammeplanens innhold og oppgaver». Begrepet å integrere utdypes nærmere: «Det handler om å koble sammen pedagogikk, teknologi og ulike kunnskaper, ferdigheter og holdninger» (s. 5 og 9).

I så fall mener jeg at eksempel på bruk bør være med inn i alle de andre fagområdene, for å sikre at medier og medieteknologi inngår i barnehagens daglige liv, f.eks. slik det er gjort i 2.5 SPRÅK OG KOMMUNIKASJON: «Hele personalgruppen skal… integrere multimodale medier i kommunikasjon, samarbeid, kreative prosesser, informasjon, kunnskapsinnhenting og i arbeidet med barnekulturelle uttrykksformer.»